top of page

NEWS

Newspapers_edited.jpg

2020 年 品質、環境、職業安全衛生政策

品質、環境、職業安全衛生政策: 品質第一!服務第一!效率第一

              遵守法規!環保承諾!風險控管

                                                 傷病預防!諮詢參與!持續改善

 

 

約泰致力於推廣更高的技術、更好的品質,並研發符合環保係數的環境友善產品。

提供員工安全、衛生的工作環境,定期教育訓練,加強人員安全自我防護意識。

並透過全員參與、持續改善規劃之目標,增加工作效率及提升顧客滿意度。

落實安全衛生品質風險管控、環境污染預防等事項,達成企業永續經營的承諾。

2020/01/01

bottom of page